Задружни савез Војводине Партнер Клуба пријатеља Гаранцијског фонда АП Војводине

Задружни савез Војводине за чланове „Клуб-a пријатеља Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине“, обезбеђује стручну подршку по промотивним условима за  мала и средња правна лица, задруге,  предузетнике и носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава следеће врсте услуга:.

  • Пружање конкретне оперативне стручне помоћи, као и помоћи правне природе, при оснивању задруга;
  • Пружање конкретне оперативне стручне помоћи, као и помоћи правне природе, при статусним променама код Задруга;
  • Пружање стручне помоћи код унапређења организације и пословања;
  • Обављања послова задружне ревизије у задругама на подручју АП Војводине;
  • Изналажења оптималног технолошког, економског, правног и организационог решења, односно форме успостављања економских односа задруге и задругара;
  • Стручног оспособљавања и усавршавања задружних радника и задругара;

као и

  • Израде калкулације по линијама производње ради утврђивања цене коштања, као и код израде калкулације и предлога ценовника машинских услуга.

Задружни савез Војводине

Задружни савез Војводине је самостална, интересна, стручно пословна организација, основана од стране земљорадничких задруга са подручја Војводине. ЗСВ је организован и послује по задружним принципима: добровољности, солидарности, демократичности, равноправности, самосталности и међузадружне сарадње. Као самостална интересна организација, ЗСВ има: представничку, организациону, ревизиону и пословну функцију.