Гранцијски фонда Аутономне покрајина Војводине

Гаранцијски фонд Аутономне Покрајине Војводине основан је одлуком Скупштине АП Војводине, од 18.12.2003. године, по угледу на сличне финансијске институције које имају дугогодишње искуство у пословању у земљама развијене тржишне привреде.

Мисија Фонда је, да обезбеди лакши приступ домицилном финансијском тржишту и повољније услове кредитирања (ниже каматне стопе, дужи рокови отплате кредита, дужи период мировања отплате кредита, итд.), путем издавања гаранција, као средства обезбеђења кредита пољопривредним газдинствима, микро, малим и средњим привредним друштвима, земљорадничким задругама, као и предузетницима са седиштем на територији АП Војводине. Своју мисију Фонд остварује путем издавања гаранција, у своје име а за рачун клијента, односно смањивањем кредитног ризика пословних банака, што уједно, привредним субјектима са територије АП Војводине, обезбеђује лакши и бржи приступ финансијском тржишту, као и повољније услове задуживања.
Кредитне линије пословних банака, Фонд обезбеђује закључењем Споразума о пословној сарадњи са пословним банкама које су спремне да подрже програмске активности Фонда и услове кредитирања (висина каматне стопе, рок и начин отплате кредита) прилагоде условима дефинисаним у Програму рада Фонда и Конкурсима које Фонд расписује за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању одређених привредних делатности.

Пословни циљеви Фонда конципирани су тако, да буду у синергији са Програмом рада Покрајинске владе, односно са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, који је уједно и ресорни Секретаријат Фонда.

У Гаранцијском фонду је тренутно актуелно једанаест гарантних линија и „покривене“ су готово све области привреде и заинтересовани привредници, предузетници, пољопривредници или почетници у бизнису могу да одаберу линију која највише одговара њиховом начину пословања и рада.

Фонд је пуноправан члан Европске асоцијације гарантних институција (AECM – European Association of Guarantee Institutions) која има 42 пуноправна члана и функционише у 25 земаља Европе. Заједничка мисија свих чланица ове асоцијације је издавање гаранција малим и средњим предузећима у циљу лакшег приступа кредитним линијама пословних банака. Поред тога, чланство у асоцијацији даје могућност међусобне сарадње, више Фондова из различитих земања, на заједничким пројектима.